Adatvédelmi Tájékoztató

Jelen tájékoztató célja, a Haász Nyomdász Kft. (továbbiakban: Nyomda) természetes személyű ügyfeleinek (továbbiakban: Ügyfél) tájékoztatása a saját, illetve az általuk rendelkezésre bocsátott személyes adatok kezelése, tárolása tárgyában.

Jelen tájékoztató jogi személyiségű Ügyfelekre (pl. egyéni vállalkozó, Bt, Kft, vagy egyéb gazdasági társaság, stb.) csak abban az esetben vonatkozik, ha a megrendelés megvalósításához az Ügyfél személyes adatot bocsát a Nyomda rendelkezésére.

A tájékoztató követi a „GDPR-rendelet” alapelveit.
 
I. Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság – Az adatkezelés jogalapja a megrendelés tárgyának teljesítése. Ennek megvalósítása érdekében, az ajánlattétel, megrendelés létrehozásához, valamint esetenként a megrendelés tárgyának teljesítéséhez az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott személyes adatok kezelésére van szükség. A személyes adatok az ajánlattételi/megrendelési folyamat során kerülnek a Nyomdához. Az Ügyfél az általa rendelkezésre bocsátott személyes adatok megtekinthetők az ajánlattételen, a megrendelőn, illetve a megrendelés tárgyán – amennyiben a megrendelés értelmében azon személyes adat (pl. név, fénykép) kerül feltüntetésre. Az Ügyfél emberi méltóságának védelme érdekében a Nyomda dolgozói teljes körű odafigyeléssel és maximális diszkrécióval végzik munkájukat. Az Ügyfélnek joga van, hogy a rá (és a megrendelése tárgyára) vonatkozó személyes adatokat a Nyomdától megkapja.
 
II. Célhoz kötöttség – Az Ügyfél személyes adatai közül az ajánlattétel (árvetés) és a megrendelés rögzítése érdekében a következő személyes adatokra van szükség: név, telefonszám, e-mail cím. A megrendelés tárgyának teljesítéséhez, az annak megfelelő személyes adat (pl. név, fénykép, stb.) szükséges, annak meghatározása a megrendelési folyamat része.
 
III. Adattakarékosság – A Nyomda csak és kizárólag megrendelés folyamatához és a megrendelés tárgyához szükséges személyes adatokat kéri az Ügyféltől, előre meghatározott módon és formában. A Nyomda, az Ügyféltől közvetve kapott személyes adatok (pl. automatikus e-mail aláírásban szereplő személyes adatok) tekintetében ugyanolyan gondossággal jár el, mint a megrendeléshez és annak teljesítélséhez szükséges személyes adatokkal.

  1. Pontosság – Az Ügyfélnek, írásos formában, lehetősége van az adatainak pontosításához. Ennek egyrészt a megrendelés tényének dokumentálása, másrészt a megrendelés tárgyának megvalósítása esetében van jelentősége. Egyszeri megrendelés esetén a végső pontosítási lehetőség a megrendelés visszaigazolása. Visszatérő partner esetén, a pontosítás, amennyiben az a megrendelés tárgyát érinti, az egyes megrendelések visszaigazolásáig lehetséges.
  2. Korlátozott tárolhatóság – Amennyiben az Ügyfél és a Nyomda között más megállapodás nem jön létre, a következő szabályok az érvényesek. Az ajánlattételek és a megrendelők a jelenleg hatályos adózási és iratkezelési jogszabályok értelmében 8 évig kerülnek tárolásra, a Nyomdában, illetve a Nyomda könyvelőjénél. A megrendelés tárgyának kísérődokumentumai (munkatáska), valamint a megrendelés tárgyának mintapéldánya, a Nyomdában kerülnek tárolásra, szintén 8 évig. A határidő lejárta után a dokumentumok (és a hozzájuk kapcsolódó egyéb feljegyzések) tárolási formájuktól függetlenül megsemmisítésre kerülnek. A Nyomda a megrendelés tárgyát csak a megrendelőben szereplő határidőig tárolja. Az Ügyfél, írásban élhet a törlés/elfedettség jogával, azonban a Nyomda megtagadhatja azt, ha egyéb jogszabályok az adatok megőrzésére kötelezik. Ebben az esetben a törlés csak az adott jogszabályban jelölt határidő letelte után következhet be.
  3. Integritás és bizalmas jelleg – A Nyomda vezetősége, alkalmazottai és alvállalkozói a tudomásukra jutott személyes adatok védelme érdekében teljes körű odafigyeléssel és maximális diszkrécióval végzik munkájukat. Ennek kapcsán a dolgozók adatvédelmi oktatásban részesültek; a Nyomda területén fizikai biztonsági rendszer került kiépítésre, az alvállalkozóktól pedig az adatvédelemre vonatkozó nyilatkozat kerül bekérésre.

IV. Elszámoltathatóság – A Nyomda vezetőségének  és valamennyi dolgozójának elsődleges érdeke az elégedett Ügyfél, így teljes körű elkötelezettséget vállal a megrendelés tárgyának magas szintű szakmai megvalósítása és a megrendeléshez kapcsolódó személyes adatok védelme kapcsán.