Általános Szerződési Feltételek

  1. Általános rendelkezések

Jelen szerződési feltételek a Haász nyomdász Korlátolt Felelősségű Társaság (1163 Budapest, Védő utca 8. Cégjegyzékszám: 01-09-699855), a továbbiakban Nyomda, és Ügyfelei, továbbiakban Megrendelő  között létrejövő vállalkozási szerződések általános feltételeit tartalmazza.

A Megrendelő, és a Haász nyomdász Kft. bizonyos esetekben rendelkezhetnek az általános szerződési feltételektől eltérően, külön Vállalkozói szerződést köthetnek, de ennek hiányában a jelen ÁSZF mindkét fél részére előírt, egyéb az ott nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályokat kell alkalmazni.

A nyomda az általános szerződési feltételeket, és azok módosításait közzéteszi a Nyomda honlapján.  A Haász nyomdász Kft. telephelyén nyomtatott formában megtekinthető.                               Amennyiben 15 napon belül a Megrendelő nem emel ez ellen kifogást, a módosítás elfogadottnak tekintendő.

  1. Árajánlat

A Nyomda a Megrendelő által megadott specifikáció alapján elkészíti az árajánlatot, melynek 60 nap az érvényessége. Az ajánlatot kizárólag írásos formában készül el, az elektronikusan továbbított aláírás nélkül is érvényes. Az ajánlatban feltüntetett árak nettó árak, és a termékdíj összegét nem tartalmazzák. Az adó mértékét a mindenkori érvényes áfa-törvény határozza meg.

A termékdíj mértéke és tényleges súlya a számlán kerül feltüntetésre. A Nyomda a mindenkori környezetvédelmi termékdíjra vonatkozó rendelet alapján számol termékdíjat, 2018-ban: reklámhordozó  papír: 85,00 Ft/kg, irodai papír: 19,00 Ft/kg, csomagolás: 19,00 Ft/kg, műanyag esetén: 57,00 Ft/kg + Áfa.

  1. Megrendelés

A Megrendelő az ajánlat elfogadása után megrendelést küld a Nyomda részére, ami lehet írásbeli,     e-mail, levél, és ezzel elfogadja az ÁSZF-ben foglaltakat is.  A megrendelés tartalmazza a pontos nyomdai specifikációt (példányszám, méret, terjedelem, szín, papír minőség, nyomás, kötészet), az egységárat, fizetési feltételeket, a szállítási határidőt, a szállítás módját, az anyagleadás feltételeit. A Megrendelő köteles megadni a számlázási nevet, címet, adószámot, kapcsolattartó nevét, elérhetőségét.

A Nyomda visszaigazolást küld a megrendelésről. Megrendelő részéről bármilyen változtatást csak írásban fogad el a Nyomda. Amennyiben eltérés van az ajánlat, és a megrendelés között, írásban rögzítik, és a módosítja a Megrendelő ennek megfelelően.

  1. Anyagleadás

A Megrendelő által leadott anyag nyomdakész CMYK Composite PDF, vagy Composite PostScript lehet. A képek CMYK, 300 DPI minőségű, JPG tömörítés nélküli legyen. Az állományban az összes font legyen beágyazott, vagy legörbítve A színes kiadványban lévő fekete szöveg, vektoros objektumok és grafikák 1 szín feketeként szerepeljenek.

Direkt színek esetén azok legyenek direkt színben megadva. UV lakk, stancforma esetén ezeket a rétegeket direkt színként, külön színkivonaton kell megadni.

Az oldalakat vágójellel, kötészeti feldolgozáshoz szükséges jelekkel kell megadni. Több oldalas kiadványoknál a borító I-IV, II-III. oldalpárban, a gerincvastagságot figyelembe véve, egy file-ben legyen megadva. A belívek oldalanként, az üres oldal is a megfelelő helyen szerepeljen. Ezt is egy file-ben kell megadni. A Nyomda a megrendelt méretben, kifutó esetén 5-5mm ráhagyással kéri az állomány leadását.

A grafikai anyag leadásakor a Nyomda csak formai ellenőrzést végez, a tartalmi hibákért nem felel. Amennyiben a Megrendelő minta nyomatot, vagy proof-ot nem adott át, a színeltérésért a Nyomda nem vállal felelősséget, az elkészült nyomás minőségét elfogadottnak tekinti. Amennyiben próbanyomat, proof igénye nélkül készül el a termék, úgy a Nyomda a nyomtatott termék nyomtatási minőségére reklamációt nem fogad el. A digitális proof költsége: A/4 méretnél 2500 Ft, A/3 esetén 5000 Ft + Áfa.

A Nyomda tájékoztatja a Megrendelőt, hogy más írásbeli megállapodás hiányában, az átadott elektronikus állományt a késztermék átadása után 60 nappal megsemmisíti. A Megrendelő a tájékoztatást a megrendeléssel tudomásul veszi.

A szortírozási igényt kérjük megrendeléskor jelezzék.

  1. Teljesítés

A Nyomda a megrendelt mennyiségtől +/- 2%-kal térhet el.  A Megrendelő köteles átvizsgálni az egységcsomagokat, azon feltüntetett mennyiségeket. A mennyiségi kifogást ekkor kell jelezni. A termék átvételét a Megrendelő a szállítólevél aláírásával igazolja.

Késedelmes, vagy hibás teljesítés esetén a Nyomda kizárólag a Megrendelő vagyonában okozott értékcsökkenésért felel, nem köteles a Megrendelő elmaradt hasznát megtéríteni.

A Nyomda árajánlatában szereplő ár nem tartalmazza a szállítási költséget. Külön megállapodás alapján a készterméket a Nyomda leszállítja. A szállítási költség nem tartalmazza a parkolási, és behajtási engedélyek díját.

A Nyomda a megrendelés teljesítése során jogosult alvállalkozókat igénybe venni.

  1. Fizetés

A Nyomda számlát állít ki a Megrendelőnek, a megrendelésben szereplő feltételek alapján (készpénz, átutalás). A megrendeléstől eltérő számlát a Nyomda csak abban az esetben állíthat ki, ha a kivitelezés módjában változás történt, és ezt a Megrendelővel írásban rögzítették.

Megrendelő köteles a megállapodott határidőre a számla értékét átutalni. Késedelmes fizetés esetén a Nyomda a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét jogosult felszámítani.

A termék tulajdonjoga a számla kiegyenlítését követően száll a Megrendelőre.

  1. Titoktartás, szerzői jog

A szerződő felek az egymástól kapott információkat üzleti titokként kezelik.

Megrendelő jogszavatosságot vállal, hogy rendelkezik a megrendelt kiadvány szerzői, és kiadói jogával, jogosult a kiadvány sokszorosíttatására. Erre vonatkozó jognyilatkozata rendelkezésre áll.

A Nyomda kifejezetten kizárja kártérítési kötelezettségét, ha a Megrendelő bárki más szerzői, kiadói jogát megsérti.

Az ISBN, ISSN számmal ellátott kiadványok esetén kötelespéldányok szolgáltatását írja elő a rendelet. Megrendelő általi termék darabszámának tartalmaznia kell a köteles példányokat is, melyek beszolgáltatását megállapodás alapján a Megrendelő végez.

  1. Reklamáció

A Megrendelőnek írásban kell benyújtani a reklamációt az átvételt követő 2 munkanapon belül. A Nyomda köteles a legrövidebb időn belül felülvizsgálni a reklamáció jogosságát, és jogosság esetén a hibák kijavítását megkezdeni.

  1. Egyéb rendelkezések

Jelen szerződés 2018. május 25.-től érvényes, a Megrendelő és a Nyomda között e naptól létrejövő minden szerződésre.

Felek, a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. előírásait tartják irányadónak. Felek az esetleges vitáikat megpróbálják elsősorban békés úton rendezni, amennyiben ez nem vezet eredményre, felek a jogvita eldöntésére kikötik hogy a hatályos jogszabályok szerinti illetékességű Bírósághoz fordulnak vitájuk rendezése céljából.